ساختن مناره جهت مساجد

ساختن مناره جهت مساجد

ساختن مناره جهت مساجد واجب نمی باشد، بلکه نوعی از اعراف و مراسم اجتماعی می باشد.