برگزاری مسابقه در مساجد

برگزاری مسابقه در مساجد

اگر برقراری کلاس های ورزشی ویا علمی و هنری موجب مهیا نمودن جوانان در امور عبادی و نزدیک نمودن آنها به طاعت الهی گردد، برگزاری کلاس های فوق الذکر از امور حسنه می باشد.