پخش فیلم در مساجد

پخش نمودن فیلم در مساجد

در صورتی که مورد پخش از امور عبادی مانند اظهار نمودن روضه اباعبدالله(ع) ویا وعظ و ارشاد باشد، پخش این فیلم ها در مساجد اشکالی ندارد.