تصرف در اموال وقف

تصرف در اموال وقف

در صورتیکه این اموال را در محدوده اوقاف صرف نمایند، آن هم تصرف به نوع نذر و یا هبه و یا نماهای مرتیط به عین موقوفه باشد، از این قبیل تصرفات اشکالی ندارد و بلامانع می باشد.