تزئین مساجد به پوستر

تزئین مساجد به پوستر

اگر افعال فوق الذکر مستلزم سوراخ نمودن دیوار و دربها نگردد، بلامانع می باشد.