وصیت اعطاء عضو به غیر

اعطای اعضای شخص زنده در صورتی که وصیت کرده باشد آیا جائز است یا خیر؟

اعطای عضو چه از شخص زنده به زنده و یا از مرده به زنده باشد، اگر در آن منفعت عمومی نباشد جائز نمی باشد.