نوشتن وصیت نامه

نوشتن وصیت نامه

نوشتن وصیت نامه از مستحبات مؤکده می باشد.